Condicions generals de reserva

Per efectuar una reserva al Càmping Rural Montori cal acceptar les següents condicions generals de reserva:

 

1. El pagament de la paga i senyal implica l’acceptació de les condicions de reserva i les condicions de règim intern del càmping, ambdues publicades a la pàgina web.

2. La reserva és personal i intransferible, i es considera ferma un cop rebut la Paga i Senyal, i confirmada pel càmping. El dia de l’arribada haurà d’entregar el document d’identitat o passaport a recepció, així com dels seus acompanyants. Només les persones registrades a l’arribada tindran dret a estar a l’allotjament.

3. Qualsevol modificació de la reserva només es podrà fer prèvia sol·licitud per escrit a info@campingruralmontori.com. El Càmping Rural Montori intentarà atendre les peticions de canvis, subjectes a disponibilitat. Per tal que la modificació sigui efectiva, el departament de reserves l’haurà d’haver aprovat i confirmat per escrit.

4. No es reserva un número concret d’allotjament, de parcel·la, ni allotjaments o parcel·les de costat. Malgrat això, si té alguna preferència i ens ho indica a les observacions de la reserva, sense que sigui garantia de confirmació, intentarem fer els possibles per portar-la a terme. El dia de la seva arribada podrà conèixer el seu allotjament o parcel·la exacte.

5. Al ser un càmping familiar, en cas de voler venir en grup, cal tenir l’autorització expressa del departament de reserves. Els clients que no vinguin en unitat familiar (o equivalent), hauran d’indicar-ho explícitament al moment de fer la sol·licitud de reserva. Si els clients , viatjant en grup, no n’haguessin avisat al Càmping Rural Montori, aquest es reserva el dret d’invalidar la reserva i denegar-ne l’admissió.

6. Clients menors de 18 anys s’han d’allotjar amb un major d’edat que en serà el responsable.

7. L’ocupació no podrà excedir, en cap cas, el nombre de persones permeses al model d’allotjament, ja que per raons de seguretat i d’assegurances queda totalment prohibit. Els bebès i els menors compten com a persones en la seva totalitat. A cada parcel·la el màxim és de 6 persones, inclosos bebès.

8. Només s’admeten mascotes en alguns allotjaments i parcel·les, i màxim un per allotjament/parcel·la. No admetem gossos considerats PP (potencialment perillosos) segons la legislació vigent. El client que vingui amb un gos o mascota es compromet a: a) Portar-lo sempre lligat en tot el recinte del càmping. Cal tenir en compte, que les parcel·les (tant dels allotjaments com d’acampada) no estan tancades, i per tant, la mascota haurà d’anar sempre lligada quan sigui a l’exterior de l’allotjament. b) Tenir carnet sanitari actualitzat, així com tenir assegurança que cobreixi indemnitzacions de danys a tercers (ja siguin persones, altres animals o elements materials). c) No deixar mai el gos sol, ni dins de l’allotjament ni a la parcela, caravana o tenda. d) A no molestar als altres clients allotjats, ni amb lladrucs o altres accions. e) En cas que el gos faci les necessitats dins del recinte del càmping, el responsable del gos es compromet a recollir-ho i deixar-ho net. f) En cas de no complir amb qualsevol dels punts anteriors, el client es compromet a abandonar immediatament les instal·lacions del càmping amb el seu gos, sense reclamar cap indemnització ni import de l’estada no acabada. Cal haver informat que la seva mascota l’acompanya, encara que sigui en allotjaments o parcel·les on són admesos.

9. NO es permeten les visites de cap tipus. El Càmping Rural Montori té unes dimensions reduïdes, i les seves instal·lacions són per a l’ús exclusiu dels clients admesos al moment de la reserva i registrats a la seva arribada.

10. Els vehicles suplementaris, no inclosos al model d’allotjament o parcel·la, es podran aparcar a la zona habilitada (si hi hagués lloc), previ pagament de la tarifa en vigor.

11. En cas que l’allotjament/ parcel·la reservada no s’ocupi el dia de l’arribada, o com a màxim al següent abans de les 12:00h, i si no s’ha avisat per escrit d’aquest endarreriment, la reserva serà anul·lada automàticament. El càmping es reserva el dret de tornar a llogar l’allotjament. No hi haurà en cap cas, reemborsament en cas de retard en l’arribada ni en cas de sortida anticipada.

12. El Càmping Rural Montori procura mantenir actualitzats els continguts de la pàgina web, però podria ser, que es produís algun error tipogràfic o que alguna dada no estigués actualitzada en el moment que l’usuari la consulti. És per això que ha de tenir en compte que els continguts són merament informatius i no vinculants.

13. Pagaments

Primer pagament: Paga i senyal al moment de fer la reserva, del 50% de l’import. Es pot realitzar al moment amb targeta bancària a través de la reserva online de la pàgina web, o mitjançant transferència bancària, que haurà d’efectuar en tres dies laborables. En aquest segon cas, haurà de notificar per e-mail la realització de la mateixa.

Pagament final: a l’arribada, 50% restant, més la taxa turística corresponent. En efectiu o amb targeta de crèdit. No s’accepten xecs.

14. Fiança. Se li demanarà una fiança per cada allotjament/parcel·la, mitjançant retenció a una targeta de crèdit, per a cobrir possibles deterioraments o danys a la propietat. Aquesta fiança serà retornada, si procedeix, com a màxim, al cap de 7 dies de la data de sortida, prèvia inspecció de l’allotjament. En cas de desperfectes o qualsevol altra anomalia, es facturarà el que correspongui.

15. Condicions d’anul·lació

En cas d’anul·lació el Càmping Rural Montori respondrà amb les condicions següents:

Les comissions bancàries aniran a càrrec del client.

Si l’anul·lació es produeix abans dels 30 dies de la seva arribada, se li retornarà el primer pagament.

Si l’anul·lació es produeix entre els dies 0 i 29 abans de la seva arribada, no tindrà dret a cap devolució.

La cancel·lació de la seva reserva s’haurà de sol·licitar per escrit a info@campingruralmontori.com, amb assumpte: Anul·lació i el número de la reserva.

Ens haurà d’indicar també els motius de la seva anul·lació. Si la reserva s’hagués efectuat amb targeta bancària, es retornarà, quan pertoqui segons la política de cancel·lació, l’import que correspongui a través d’aquest mitjà. En cas d’haver-se efectuat a través de transferència bancària, ens haurà d’indicar el número d’IBAN del seu compte.

16. Els horaris d’arribades i sortides són:

en temporada mitja i alta: – entrades de 16:00 – 20:00h. Les arribades fora d’aquest horari s’hauran de comunicar. – sortides: abans de les 10:00h. Les sortides abans de les 9:00h, s’hauran de comunicar amb 24h d’antelació.

– en temporada baixa: – A confirmar

ALLOTJAMENTS

17. Els preus dels allotjaments NO inclouen tovalloles, per tant el client s’ho haurà de portar. Prèvia reserva, podrà llogar-les al Càmping, si així ho desitja. Llençols inclosos (llits no fets a l’arribada).

18. Els allotjaments s’han de retornar nets, tal i com els va trobar a la seva arribada, i llençols recollits. De no ser així, es retiraran, com a mínim 50€ de l’import de la fiança.

19. NO està permesa la instal·lació de tendes dins la parcel·la de l’allotjament, ni als seus voltants.

PARCEL·LES

20. El càmping no pot garantir ombra a la parcel·la. Les mides dels diferents tipus de parcel·la són valors mitjans aproximats. Totes les parcel·les tenen presa d’aigua i electricitat. 10A.

21. El preu de la parcel·la inclou els serveis anteriors, i: una autocaravana o cotxe+caravana o cotxe+tenda o furgoneta van. Qualsevol altre vehicle o tenda extra, s’haurà d’abonar segons taxa vigent.

22. Només es pot ocupar la parcel·la designada a l’arribada.

23. Manteniment de la parcel·la. El client serà responsable de mantenir neta la seva parcel·la durant tota la seva estada. No és permesa la col·locació de cordes als arbres.

 

Normes de règim intern del Càmping Rural Montori

 

 

Tota persona que entri al Càmping Rural Montori està obligada a complir la present normativa de règim intern. QUALSEVOL INFRACCIÓ D’AQUESTA NORMATIVA PODRÀ COMPORTAR L’EXPULSIÓ IMMEDIATA DEL CÀMPING.

1. L’accés al Càmping Rural Montori i la utilització dels seus serveis està reservat als que hagin contractat la seva estada al mateix. No es permet l’entrada a persones no allotjades al càmping, per tant, no es permeten les visites. Les instal·lacions del Càmping Rural Montori són reduïdes, i són per a l’ús exclusiu dels clients allotjats.

2. No s’admet l’entrada ni estada a persones menors de 18 anys, que no vagin acompanyades d’un adult que se’n responsabilitzi.

3.La direcció del Càmping Rural Montori es reserva el dret d’admissió i cancel·lació del contracte als clients que pertorbin la tranquil·litat o faltin a les normes elementals de convivència, o no respectin la normativa interna.

4. El client haurà d’acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb DNI, Passaport o documentació equivalent, i signarà els documents necessaris per al seu registre.

5. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un responsable a totes les instal·lacions del càmping, especialment sanitaris, piscines, i parc infantil. Els adults tutors dels menors seran els responsables finals dels mateixos menors, així com dels danys que puguin causar a les instal·lacions.

6. Els animals domèstics han de ser acceptats prèviament, i segons les condicions establertes a les Condicions Generals de Reserva

7. Les hores de silenci són de 23:00 – 07:30h. Prohibida la circulació de vehicles dins del Càmping en aquest horari (permès només fins a l’aparcament al costat de recepció). Es respectarà en tot moment el descans dels altres clients, i especialment a les nits.

8. La velocitat màxima permesa dins el càmping és de 10Km/h. El vehicle s’aparcarà al lloc indicat per a cada allotjament/parcel·la, no podent ocupar altres places, encara que estiguin buides, sense el permís de recepció.

9. Està prohibit fer foc, fer barbacoes de carbó, etc. Fer foc és motiu de denúncia a les autoritats competents i l’expulsió del Càmping. En cas de fer-ne i causar danys materials i/o humans, el client responsable del foc, n’assumirà les responsabilitats derivades.

10. Les escombraries s’hauran de posar en bosses i portar-les als contenidors d’escombraries corresponents. No es permet deixar les bosses al terra. Demanem la col·laboració dels nostres clients en la recollida selectiva dels residus. (paper i cartró/ vidre/ envasos de plàstic i llaunes/ matèria orgànica). Si tenen algun residu especial (piles, bombetes, etc.) comuniqui-ho a recepció.

11.Es recomana no deixar objectes de valor o grans quantitats de diners als allotjaments. El Càmping no es fa responsable dels robatoris, sostraccions o danys derivats que puguin patir els campistes.

12. Les barbacoes, d’ús comunitari, s’han de deixar netes un cop utilitzades, per tal que les puguin utilitzar altres clients, així com deixar ordenada la zona de jocs

13. Agrairem que els últims a fer ús del porxo comunitari, n’apaguin els llums, la TV, i els calefactors, si procedeix.

14. Si es fa ús de la nevera i congelador d’ús comunitari del porxo, cal deixar-lo amb les mateixes condicions de neteja i ordre amb que s’ha trobat. El que hi ha dins la nevera i congelador té propietari, pel que es demana de respectar-ho, i s’aconsella posar-hi el nom. No deixar productes, sobretot començats, un cop finalitzada l’estada.

15. Els clients faran un ús racional i responsable de l’aigua, i de l’energia, així com de les instal·lacions del Càmping i dels allotjaments. L’ús de la rentadora és gratuït, però també cal fer-ne un ús responsable (omplir la rentadora, fer servir el programa adequat) . Respectar les plantes, flors, arbres i arbustos, evitant accions que les malmetin.

16. Pels allotjaments que disposen d’aire condicionat, també cal fer-ne un ús responsable. S’informa que hi ha comptadors per cada allotjament i si hi ha un ús desmesurat es podrà haver-hi un cost afegit al client. Si marxeu a la platja, d’excursió, etc., demanem que apagueu els aparells.

17. No està permès fumar dins dels allotjaments, ni a la zona infantil, ni a la piscina. Demanem no tirar cigarretes ni burilles de cigarreta al terra.

18. En cas de moure mobiliari o utensilis d’un allotjament a un altre, o cap a la zona comunitària, que es torni al seu lloc.

19. El càmping no es fa responsable en cas de:

– robatori, accident o danys a coses o persones. – els danys ocasionats per força major, com la climatologia (tempestes, pedregada, vent, etc.) o incendis.

20. MATERIAL ABANDONAT. Tot equip que quedi instal·lat i desocupat en una parcel·la/allotjament, després de l’hora de sortida, sense permís de la Recepció / Direcció, serà considerat abandonat. El personal del càmping el retirarà i en disposarà lliurement, sense cap responsabilitat en cas de pèrdua o deteriorament.

21. El càmping disposa d’abocadors especials pels lavabos químics. Queda terminantment prohibit el seu abocament en qualsevol altre lloc. La roba i la vaixella s’hauran de rentar en el lloc que els correspon i no en les fonts d’aigua potable.

22. Qualsevol irregularitat en el funcionament del Càmping, demanem que es posi en coneixement de la recepció per tal de poder-ho resoldre el més aviat possible.

23. Qualsevol servei prestat pel Càmping, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent té caràcter d’absoluta voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació total o parcialment, en qualsevol moment..

24. Horaris: – Piscina: 9:00 – 23:00

 

 

NORMES ESTRICTES, que en cas de no complir, es convidarà al client a abandonar el càmping o, en cas de no fer-ho, serà expulsat.

 

 

No es permet:

  • fer foc o barbacoes no autoritzades
  • fer soroll reiteradament (TV, Música, crits o converses molt altes)
  • introduir persones no autoritzades al càmping
  • no complir reiteradament la normativa dels animals domèstics.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per tal que vostè tingui una millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptacióde les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies